Често задавани въпроси

Общи

01

Какво е ReTrust и как работи?

ReTrust е сайт за инвестиции в проекти в сферата на недвижимите имоти. Регистрирай се, разгледай предстоящите проекти, избери този, който ти допада и заяви инвестиция. След това ще разгледаме заявката ти и ще се свържем с теб, а ти ще трябва само да подпишеш и да наредиш сумата, с която желаеш да се включиш.

02

С каква цел е създаден този сайт? Ще се случва това, което е описано в книгата "Забогатявай с 8333 лева на час", касаещо купуване и препродаване на имоти или нещо друго?

Спряхме се на идеята за подобен сайт по 2 причини:
1. Адски много имоти и възможности минават през нас, а ние нямаме финансовите възможности да вземем всичко. Затова и искахме да споделим с теб тези инвестиционни възможности и дори хора без опит, които нямат време, възможност или знания да се занимават с това, да могат да печелят пари от имоти, инвестирайки заедно с нас.
2. Целта ни е да направим общество от инвестиращи хора и да знаем, че всички заедно имаме мултимилионен потенциал, което пък ще ни помогне да правим съвместно още по-големи сделки, трупайки и обменяйки опит, идеи и пари. Обичаме да създаваме общества, които се движат напред и нагоре.

03

Има ли риск да се загуби цялата сума или част от нея?

Не. В случай, че емисията е неуспешна, банката е твоята първа гаранция. Тя ти връща инвестираните пари. Допълнително сме предвидили и други опции, които гарантират, че не само няма да загубиш твоята инвестиция, а ще я увеличиш. Облигациите, издадени от Емитента имат четири опции: Опция за обратно изкупуване, Опция за предварително обратно изкупуване от Емитента, Опция за продажба, Опция за превръщане на облигациите в акции.

04

По всяко време ли ще можем да "излезем от инвестицията" или само и единствено след като се финализира или изтече срока?

Можеш да излезеш от инвестицията по всяко време, но ако изходът ти преди падежа (реализацията на проекта/крайния обявен срок), то той е съпроводен с наказателна лихва.

05

Сключват ли се договори с инвеститорите?

Със заплащането на записаните в официалната заявка облигации по посочената в нея набирателна банкова смета, заявителят (вече облигационер) получава Удостоверение за записания брой облигации и се вписва в книгата на облигационерите на дружеството, когато емисията е успешно проведена. В случай,че емисията е неуспешна, парите ти се връщат.

Инвестиционен процес

01

Какво се случва с първоначалната инвестиция след финализиране на срока за изпълнение, получаваме ли я обратно или остава под формата на актив като част от недвижим имот?

Като осъществим успешно проекта, в който си инвестирал, получаваш обратно инвестираната от теб сума заедно с реализираната доходност. В случай на неуспешна емисия (не се събере желаната сума в зададения срок) инвестираната сума ще ти бъде върната.

02

Ще има ли възможност за директно реинвестиране на печалбата? Т.е. да оставим средствата за управление при вас или ще трябва да се изтеглят и инвестират наново?

В случай, че искаш да инвестираш в нов наш проект, ще трябва да заявиш участие с нова заявка, последвана от нов превод по нова набирателна сметка. Опцията за реинвестиция в такъв случай ще трябва да се извършва собственоръчно.

03

До колко тази доходност е сигурна и какъв е шансът да бъде по-малка? Можели да бъде и по-висока?

Доходността е с гарантиран минимален праг, а очакваната доходност зависи от реализацията на проекта. Винаги се стремим да бъде възможно най-висока.

04

След първоначалната инвестиция, ще може ли на месечна база да се инвестират също пари или е на база нов проект?

Всяка инвестиционна емисия е сама за себе си. Ако набираме 150 000 евро за покупка на парцел, то когато съберем сумата тази емисия се затваря и тогава трябва да чакаш следващата възможност.

05

Рискови ли са проектите?

Сделките с недвижими имоти винаги носят доза риск. В ReTrust ние структурираме проектите така, че всички потенциални рискове да бъдат сведени до минимум, но все пак някои рискови фактори (напр. нестабилност на политическата система) не могат да бъдат елиминирани. Често, такъв тип рискове са относими към сделките като цяло, без значение дали транзакцията се осъществява чрез облигационна емисия. Важното в случая е, че ReTrust гарантира всеки един свой проект и работи активно за успешното му завършване.

06

Мога ли да инвестирам от чужбина или парите трябва да са преведени от банка в България?

Разбира се, че можеш. Единственият евентуален минус би бил по-високи такси за превод и превалутиране, защото сметката ни е левова и е открита в българска банка.

07

Има ли такса за регистрация?

Регистрацията в ReTrust е напълно безплатна.

08

Какво е минималното участие по проект?

Минималната сума за инвестиция варира за различните проекти и зависи от общата стойност и преценката на ReTrust, като за всяка облигационна емисия бива отразена в общите условия. Повечето проекти имат праг на инвестиция 2 000 лева.

09

Какво представляват общите условия на проекта?

Общите условията на проекта, придружаващи заявката за инвестиция, са документ, който регламентира параметрите на емисията, включително обезпечение, очаквана доходност, срок, опции за обратно изкупуване, описание на актива и други.

Смисълът да се регистрираш

01

Регистрираните потребители ще имат ли преднина относно следващи проекти?

Всички регистрирани в сайта първи ще бъдат информирани за нови възможности за участие в инвестициите. Затова и препоръчвам да се регистрирате, дори и да не мислите да участвате в дадена емисия!

02

Какви други плюсове ще има за инвеститорите в ReTrust?

На първо място е приоритетният достъп до нови инвестиционни възможности. Също така на регистрираните потребители ще бъде предоставена възможност да кандидатстват за финансиране от нас, като по този начин ще можеш да разчиташ на целия наш екип, опит и експертиза. Имаме още и идеята за съзнаването на инвеститорска общност, която да обменя идеи, знания и възможности.

03

Как мога да кандидатствам за финансиране и какви са ползите?

Ползите включват бърз и лесен достъп до финансиране без бавни одобрения и излишна бюрокрация, гъвкавост, прозрачност, експертиза и предвидимост от страна на ReTrust, който става твой партньор. Пиши ни в контактната форма или се свържи директно с нас по най-удобния за теб начин.

Правно-счетоводна рамка

01

Краудфъндинг ли е ReTrust?

Закупуването на облигации от „РеТръст“ АД при условията на непублично, частно предлагане до ограничен кръг лица не е crowdfunding /колективно финансиране/.„РеТръст“ АД не е доставчик на услуги за колективно финансиране, а Интернет страницата на „РеТръст“ АД не е платформа за колективно финансиране. Съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Регламент на ЕС1503/2020 относно европейските доставчици на услуги за колективно финансиране на предприятията и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 и на Директива (ЕС)2019/1937 /по-долу само Регламент ЕС 1503/2020/доставчик на услуги за колективно финансиране означава юридическо лице, което предоставя услуги за колективно финансиране; услуги за колективно финансиране означава срещането на интересите на създателите на проекти и на инвеститорите за финансиране на предприятия посредством използването на платформа за колективно финансиране, като това срещане на интереси се състои от някоя от следните дейности: улесняване на отпускането на заем и/или пласиране без твърд ангажимент, както е посочено в раздел А, точка 7) от приложение I към Директива 2014/65/ЕС, на прехвърлими ценни книжа и на допустими инструменти за целите на колективно финансиране, емитирани от създатели на проекти или от дружества със специална цел, и получаване и предаване на нареждания за търговия от клиенти във връзка с тези прехвърлими ценни книжа и допустими инструменти за целите на колективно финансиране, както е посочено в точка 1) от посочения раздел; Прехвърлими ценни книжа са книжата, регистрирани в Централен депозитар съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструмент и са „класовете ценни книжа, регистрирани по сметки в централен депозитар на ценни книжа, които могат да се търгуват на капиталовия пазар, с изключение на платежните инструменти, като: а) акции в дружества и други ценни книжа, еквивалентни на акции в капиталови дружества и други юридически лица, както и депозитарни разписки за акции;б) облигации и други форми на секюритизиран дълг, включително депозитарни разписки за такива ценни книжа; в) други ценни книжа, които дават право за придобиване или продажба на такива прехвърлими ценни книжа или които водят до паричен сетълмент, определен въз основа на прехвърлими ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, стоки или други индекси или показатели. Допустимите инструменти за целите но колективно финансиране съгласно чл. 2 от Регламент 1503/2020. означава по отношение на всяка държава членка дялове на дружество с ограничена отговорност, които не подлежат на ограничения, които реално възпрепятстват прехвърлянето им, включително ограничения на начина, по който тези дялове се предлагат или обявяват публично; Облигациите на „РеТръст“ АД не са прехвърлими ценни книжа, не се регистрират в централния депозитар, не се предлагат чрез платформа за колективно финансиране, не се издават като услуга за колективно финансиране и не са допустими инструменти за целите на колективно финансиране.

02

Лицензирани ли сте?

Участието в проектното ни инвестиране и издавани от нас облигационни емисии отговаря на изискванията за частно (непублично) предлагане и на разпоредбите на Търговския закон. Облигационната емисия се предлага до определен кръг лица (до 99) чрез директно предложение от издателя (Емитента) и не всеки ще има възможност да участва в нея. Парите ти са защитени, тъй като попадат в специално открита за целта набирателна сметка и произходът на парите се декларира навсякъде. След успешната реализация на емисията, същата се обявява публично и в Търговския регистър – още една гаранция за нейната сигурност и прозрачност.

03

Нужно ли е да се подава данъчна декларация и облага ли се печалбата от участието в облигационна емисия (и евентуално с колко)?

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ лихвеното плащане по корпоративни облигации, емитирани от български дружества, които са получени от физически лица са освободени от облагане с данък. Следователно, доходът на облигационерите е необлагаем.