Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

РЕТРЪСТ БГ е уеб сайт в областта на инвестициите в недвижими имоти, управляван от "РеТръст"АД, ЕИК 207557712, който обработва лични данни, в качеството си на Администратор по смисъла на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като GDPR.

Уеб сайтът е достъпен за Посетители и Потребители на следния адрес: https://www.retrust.bg/.

В настоящата Политика за поверителност за Посетител се счита всяко лице, посетило уеб сайта, а за Потребител всяко лице регистрирало свой Потребителски профил.

Настоящата Политика за поверителност предоставя информация относно съхранението, ползването и защитата на личните данни на Посетителите и Потребителите на сайта, станали известни посредством използването на същия сайт, както и при ползването на съответните услуги на РЕТРЪСТ БГ / ReTrust/.

Ние зачитаме правото на всички Посетители и Потребители на неприкосновеност и защита на личните им данни и се задължаваме да ги обработваме и съхраняваме в съответствие с настоящата Политика и приложимото национално и европейско законодателство.

               I. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ТИ ДАННИ

"РеТръст" АД, ЕИК 207557712, ("РЕТРЪСТ“ или „ние“, „нас“) е търговско дружество, регистрирано в ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. Александър Стамболийски № 130-132, ет. 3, ап. 3.

тел: 0899 235 777

еmail: office@retrust.bg

Услугите, които ти предоставяме изискват обработка на твоите лични данни при спазване на условията и изискванията за защита на личните данни, съгласно приложимото законодателство.

За целите на Политиката „Лични данни“ представлява всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

            II.ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Като Потребител и Посетител на нашия сайт, ние обработваме следните видове Лични данни:

1.          Лични данни при регистрация на Потребителски профил:

При регистрация на Потребителски профил всеки Потребител предоставя минимум следните Лични данни:

-       електронна поща;

-       потребителско име и парола;

-       първо име и фамилия.

В допълнение към горепосочените данни, при посещение на уеб сайта, всеки Посетител предоставя и следните данни:

-       IP-адрес на конкретния Посетител;

-       дата на осъществен достъп до сайта;

-       препращащ URL,

-       история на коментарите и постовете в сайта,

-       записи на действия (логове) и бисквитки

Повече информация относно използваните от нас бисквитки и начините им на управление от теб може да получиш в Политика за бисквитките.

2.          Лични данни при подаване на Заявка за инвестиция

Когато Потребител или Посетител изпрати чрез функционалността на уеб сайта Заявка за инвестиция ни предоставя за обработване следните Лични данни:

-       Първо име и фамилия

-       Имейл адрес и телефон

-       Размер на инвестицията (Желаната сума на инвестиция представлява лични данни за Потребителя само доколкото е информация, подлежаща на свързване с конкретния субект на лични данни).

3.          Лични данни при сключване на договор

За да се реализира желаната от теб инвестиция, наш представител ще се свърже с теб с оглед изготвянето на договор. За изготвянето и сключването на договор в случай на Потребител физическо лице е необходимо предоставянето на информация за ЕГН и данни от валиден документ за самоличност. В случай, че страна по договора ще бъде юридическо лице, ние събираме и обработваме минимум данни за имената на представляващия юридическото лице.

Ние не събираме и не изискваме копия от документ за самоличност. Личните си данни ти предоставяш доброволно и отговаряш за верността им.

4.          Лични данни при подписване на договора чрез платформата Evrotrust.

Сключването на договора се случва изцяло електронно чрез платформата Evrotrust. Ние не обработваме лични данни във връзка с осъществяването на подписването чрез платформата Evrotrust като твое изображение и лични данни, извлечени от машинно четимата част или от NFC чипа на документа за самоличност.

Относно събирането, обработването и защитата на лични данни от страна на платформата Evrotrust, управлявана от „Евротръст Технолъджис“ АД можеш да се информираш от ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, приложима към предоставяните от „Евротръст Технолъджис“ АД удостоверителни, информационни, криптографски и други услуги, достъпна на: https://www.evrotrust.com/doc/eIDAS/Privacy_Policy_all_services_v1.pdf.

      III. ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

Ние обработваме твоите лични данни на основание чл. 6, параграф 1, б.  „а“, б. „б“, б. „в“ и б.„е“ от GDPR, а именно:

-       чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR –субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните му данни при получаване на търговски съобщения.

-       чл. 6, параграф 1, б. „б“ от GDPR-   обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор;

-       чл. 6, параграф 1, б. „в“ от GDPR-   обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

-       чл. 6, параграф 1, б. „е“ от GDPR - обработването е необходимо за целите на легитимните ни интереси, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

              IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

Надлежно събираните и обработвани от нас Лични данни на Посетителите и Потребителите могат да бъдат ползвани за някоя/някои от следните цели:

1.              С цел сключване или изпълнение на договор:

-Идентифициране на страната по договора;

-   Актуализиране на твоите лични данни;

-   Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби;

-   Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;

-   Извършване на обработка от обработващи данните - възлагане, отчитане, приемане, разплащане;

-   Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за твоя профил и при смяна на парола;

2.              В изпълнение на свои законови задължения, обработваме данните ти за следните цели:

-   За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с теб и за данъчно осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

-   Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи - технически логове;

3.              За целите на легитимните ни интереси, а именно:

-   проследяване на изпълнението на всеки договор и инвестиция;

-   улесняване на комуникацията и асистиране на лицата в началния период на ползване на услугите ни/даване на решения при проблеми с потребителски профил и т.н./;

-   Предотвратяване и разследване на злоупотреби при използване на онлайн системата, както и при загуби и измами;

-   Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на твоите данни.

4.              За маркетингови цели:

-   анализ на потребителското търсене и поведение;

-   изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

 V. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

Лице под 18 години не може да се регистрира в сайта и да го ползва, да извършва инвестиции и да бъде страна по договори, сключени посредством сайта.

В случай че получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не ни задължава да съхраняваме такива данни, както и да уведомим за това съответните държавни органи.

Моля, свържи се с нас, ако смяташ, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

тел: 0899 235 777

еmail: office@retrust.bg

      VI.  МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме само данни, които са предоставени от теб, в качеството ти на Потребител и/или Посетител на сайта за услуги в областта на инвестициите в недвижими имоти. Това означава, че ти носиш отговорност да не предоставяш данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме достъп до тези лица и нямаме практическа възможност да контролираме дали Потребителите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице, без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни.

        VII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ТВОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Данните,които събираме от теб, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство("ЕИП") при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

      VIII. КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ТВОИТЕ ДАННИ

Ние не предоставяме личните ти данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространяваме данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

IX.    СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

Твоите лични данни, в зависимост от вида, основанието и целите за обработка  се съхраняват в срокове, определени в закон на националното или общностно право, така че Администраторът да може да изпълнява вменени му с нормативен акт задължения.

Твои лични данни, предоставени при регистрацията ти на уеб сайта ни се съхраняват и обработват за срока на регистрацията, докато не поискаш дерегистрация и заличаване на твоя профил.

Когато си дал съгласие да ползваме твои лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттегляне на твоето съгласие.

Когато твои лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или електронен носител, които могат да бъдат изискани за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

Твои лични данни, предоставени във връзка с ползвана от теб услуга, се съхраняват за срока, за който ти можеш да предявиш претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита (давностни срокове спрямо приложимото законодателство).

Твои лични данни, предоставени  чрез някоя от контактните ни форми при заявки с въпроси и искания се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с Потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме твои лични данни (например ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните ти данни, ако законово определеният срок за съхраняването личните ти данни е изтекъл или ако си оттеглил съгласието си да съхраняваме твои лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

          IX. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Ние сме предприели технически и организационни мерки за защита на твоите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от ОРЗД.

             X. КАКВИ СА ТВОИТЕ ПРАВА

За твое улеснение предлагаме подробно описание на правата ти като Субекти на лични данни:

1.              Право на достъп: По всяко време имаш право да поискаш информация относно личните ти данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение,предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

2.              Право на коригиране:  Имаш право да поискаш коригиране на твоите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.  

3.              Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/: Имаш право да изтриеш всички Лични данни, обработвани от нас и наши обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

a)    за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б)    за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо нас;

в)    за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно чл. 89, параграф 1 ОРЗД, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г)    за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

4.              Право на ограничение: Имаш право да поискаш от нас да ограничим обработването на твоите лични данни при следните обстоятелства:

a)    точността на личните данни се оспорва от Субекта на данните, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;

б)    обработването е неправомерно, но Субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в)    Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)    Субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5.              Право на преносимост: Когато ние обработваме твоите лични данни по автоматизиран начин на основание твоето съгласие или на основание договор, имаш право да получиш копие от твоите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на теб или на друга страна. Това включва само личните данни, които си ни предоставил.

6.              Право да възразиш срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имаш право да възразиш срещу обработването на твоите лични данни въз основа на наш легитимния интерес. Ние няма да продължим да обработваме личните ти данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата ти или поради съдебни искове.

7.              Право да бъдеш информиран за настъпило нарушение по чл. 34 от ОРЗД: Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за твоите права и свободите, то ние, без ненужно забавяне, ще ти съобщим за нарушението на сигурността на личните данни със съобщение, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

-       името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;

-       евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;

-       описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато сме изпълнили някое от следните условия:

a)    предприели сме подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б)    сме взели впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни или

в)    уведомяването би довело до непропорционални усилия.

    В последната хипотеза ние ще публикуваме съобщение на сайта ни, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

          XI. УПРАЖНЯВАНЕ НА ТВОИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва твоите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можеш да се свържеш с тях на следните контакти:

тел: 0899 235 777

еmail: office@retrust.bg

Моля да имаш предвид, че когато исканията ти са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повтаряемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията, или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприемем действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ти в рамките на 30 дни от получаване на твоята молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

        XII. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имаш право да оттеглиш съгласието си за обработка на твоите лични данни. В този случай потребителският ти профил ще бъде заличен и няма да можеш да правиш коментари и да отправяш запитвания през сайта. В случай на вече сключен договор с теб изтриването на твоя потребителски не води до задължение за нас да преустановим обработването и съхранението на лични данни за теб за периода на изпълнението на договора и до изтичане на законоустановените срокове за обработване и съхранение на личните данни.

В случай че желаеш да оттеглиш дадено от теб съгласие за обработка на лични данни, то можеш да подадеш писмено такова на посочения по-горе имейл.

      XIII. СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смяташ, че сме нарушили правата ти във връзка с личните ти данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на твоите лични данни, можеш да подадеш сигнал на следните контакти:

тел: 0899 235 777

еmail: office@retrust.bg

Упражняването на горните права не те лишава от правото на жалба. Можеш да подадеш такава до надзорния орган на България - Комисията за защита на личните данни. Повече информация можеш да намериш на адрес: www.cpdp.bg .